Viktigt beslut om skogen vid Ottsjön – tio hektar räddade tills vidare

Markägaren Maud Johansson har tagit ett viktigt beslut som gäller skogen vid Ottsjön.

– Vi har dragit tillbaka avverkningen så länge. Den är lagd på is, säger hon.

De röda markeringarna visar den skog som Maud Johansson nu dragit tillbaka sin avverkningsanmälan från. Sammanlagt tio hektar.

Kampanjgruppen för bildandet av ett naturreservat i Uvbergsområdet, skogsområdet runt Uvberget med Hulitjärnen och Ottsjön, har med andra ord goda skäl att fira just nu. Namninsamlingen har samlat in 1035 underskrifter (20220622) och en del av det akuta hotet mot det unika natur- och friluftsområdet, sju kilometer från Sundsvalls centrum, är avvärjt tack vare Maud Johanssons beslut.

Kampanjgruppen har framfört sitt varma tack!

Dessutom har Sundsvalls kommun pekat ut Uvbergsområdet som värdefullt för natur- som friluftslivet i Sundsvall i sin nya plan för bildandet av kommunala naturreservat i Sundsvall. Planen antogs av kommunfullmäktige den 30 maj. Bakgrunden är den utvärdering av ett 20-tal möjliga områden för framtida reservatsbildning som tjänstemännen på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen tagit fram, som ett uppdrag inom ramen för arbetet med kommunens natur- och friluftsplan. Förutom att utvärdera områdena har förvaltningarna pekat ut ett enskilt naturområde som lämpligt att gå vidare med för att bilda ett naturreservat under perioden 2023-2027. Tyvärr föll inte den lotten på Uvbergsområdet.

Förvaltningarna rekommenderar istället Selångerfjärden, vilket i sig är en mycket bra rekommendation. Både Uvbergsområdet och Selångerfjärden är rika på biologisk mångfald och är därför per definition värda att skydda. Därför bör de inte heller stå mot varandra, utan det enda rimliga är att kommunen gör vad den kan för att åstadkomma formellt skydd för samtliga utvärderade områden, i synnerhet de båda nämnda. Och tyvärr är hotet mot Uvbergsområdet långt ifrån över. Fortfarande finns aktuella avverkningsanmälningar runt Uvberget, som om de verkställs kommer att fragmentera det unika skogsområdet. Om de verkställs så kommer de att påverka det som är unikt, det levande och rika. I området runt Uvberget finns tjäderspelplatser och häckande spillkråka, där växer hjortron och svart trumpetsvamp och där finns orörda skogspartier med flerhundraåriga granar, tallhällmark, sumpskog, myrar, bäckar och tjärnar. Allt på bara någon mils avstånd från Stora torget i Sundsvall, mitt i det hårt avverkade skogslandskapet Medelpad.

Tätortsnära kalhygge i Sundsvalls kommun
Tätortsnära kalhygge i Lillhällom i Sundsvalls kommun. Några kilometer från Uvberget och en vanlig syn i Medelpad.

I samband med att kommunfullmäktige antog planen för bildandet av naturreservat så gav politikerna även stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden uppdraget att vidare utreda frågan om att bilda naturreservat i Selångerfjärden. Nämnderna ska återkomma till fullmäktige med ett förslag som innehåller ekonomiska kalkyler och en beskrivning av möjliga konsekvenser. I samband med beslutet yrkade Stefan Falk (L), som ende politiker i fullmäktige, för en ändring av den sjätte att-satsen till att gälla Uvbergsområdet istället för Selångerfjärden.

Kampanjgruppen tackar för engagemanget!

När det gäller framtiden för skogen runt Ottsjöns östra strand så ser det hoppfullt ut. Skogen ska stå kvar tills vidare.

– Men jag är orolig för det här med granbarkborre, säger Maud Johansson.

Just den oron verkar ändå obefogad. Skogsområdet domineras av tall, och granarna vid Ottsjön visar inga tecken på angrepp. Ekosystemet som sådant verkar friskt, kanske i synnerhet i jämförelse med kalhygget som togs upp av en annan skogsägare strax norr om Ottsjön för ett antal år sedan. Förekomsten av död ved är i sak inte heller något problem, tvärtom. Nu ansluter sig även Skogsstyrelsen till den hållning som miljörörelsen, med stöd i forskning, intagit sedan länge. Död ved gynnar granbarkborrens naturliga fiender, som hackspettar, myrbaggar och styltflugor och mot den bakgrunden uppmanar Skogsstyrelsen skogsägare att spara rätt död ved.

Kampanjgruppen för bildandet av ett naturreservat i Uvbergsområdet har rekommenderat Maud Johansson att konsultera naturvårdare vid länsstyrelsen i Västernorrland för att rådgöra om vilka naturvårdande insatser som skulle kunna behövas, om några sådana behövs, för att bevara de naturvärden som finns vid Ottsjön.

Och återigen – tack för ditt kloka beslut att låta skogen stå!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.